ZÁKLAD ÚSPEŠNÉHO PODNIKU: VZDELÁVANIE!

Prečo je kontinuálne vzdelávanie zamestnancov kľúčovou stratégiou k úspechu?

Viete, aký je jeden zo základných rozdielov medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi? Úspešní sa neustále vzdelávajú, kým tí ostatní  si myslia, že už všetko vedia.

Do ktorej kategórie by ste sa zaradili?

Myslíte si, že svetovo najúspešnejší biznismani vybudovali svoj biznis a teraz len s vyloženými nohami sledujú, že bude organicky rásť? Nie! Neustále na sebe pracujú. Zúčastňujú sa seminárov, školení, ponúkajú svojim zamestnancom možnosti sebarozvoja a vzdelávania, pretože si uvedomujú, že sila firmy spočíva v sile jej ľudí.

Využite naplno ľudský potenciál

Kľúčovým faktorom rastu akéhokoľvek podniku by preto malo byť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach. V prípade dlhodobých zamestnancov sa pritom nekladie ani tak dôraz na zvyšovanie ich kvalifikácie. Vychádza sa predovšetkým z určitého stupňa ich zručností a schopností, ktoré zodpovedajú ich pozícii vo firme. V procese ich maximálneho výkonu a produktivity je však dôležité vytvoriť pre pracovníkov dostatočnú motiváciu, vybudovať lojalitu a spolupatričnosť k firme, podporovať celkovú tímovosť či lídrovstvo manažérov. Práve tieto aspekty sa dokážu výrazne odraziť na výsledkoch podniku.

„Kľúčovým faktorom rastu akéhokoľvek podniku by preto malo byť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.”

Cieľom vzdelávania podnikov je preto prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov z celopodnikového hľadiska a k neustálemu zdokonaľovaniu podnikových procesov prostredníctvom efektívnejšieho využívania ľudského potenciálu.

Čo to znamená?

Aby ste vy ako aj zamestnanci mohli naplno rozvinúť vaše nadobudnuté zručnosti a vedomosti v prospech firmy, vyžaduje si to systematickú prácu na individuálnom rozvoji človeka. Cieleným vzdelávaním zamestnancov viete tak prispieť k ich osobnému prerodu a zvýšeniu sebavedomia, čo napomáha zlepšovať ich pracovný výkon a schopnosti prijímať efektívnejšie rozhodnutia a riešenia problémov.

„Aby ste vy ako aj zamestnanci mohli naplno rozvinúť vaše nadobudnuté zručnosti a vedomosti v prospech firmy, vyžaduje si to systematickú prácu na individuálnom rozvoji človeka.”

Prostredníctvom takéhoto druhu vzdelávania pracovníkov možno dosiahnuť ich lepšiu spolupatričnosť s podnikom a jeho hodnotami, vedie ich to tiež k väčšej nezávislosti a umožňuje im viac možností na sebarealizáciu, hlavne ak sú im v tomto procese poskytnuté vedomosti a rozvíjajú sa zručnosti z hľadiska ich ďalšieho profesijného rozvoja v podniku.

„Či už je to organizácia času, efektívna komunikácia, krízový manažment, tvorba biznis plánu alebo stanovovanie stratégií, to všetko možno v rámci podniku vzdelávaním rozvíjať s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu, optimalizovať zbytočné výdaje a zabezpečiť efektivitu a produktivitu zamestnancov, a tým jednoduchšie a rýchlejšie dosahovať žiadané výsledky.”

Konkrétne uspokojivé výsledky

Vzdelávanie firiem je zamerané na praktické riešenia problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka či podporu jeho motivácie a talentu. Prostredníctvom komplexných rozvojových programov, školení, seminárov alebo workshopov možno zdokonaľovať jednotlivé oblasti riadenia a fungovania podniku. Či už je to organizácia času, efektívna komunikácia, krízový manažment, tvorba biznis plánu alebo stanovovanie stratégií, to všetko možno v rámci podniku vzdelávaním rozvíjať s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu, optimalizovať zbytočné výdaje a zabezpečiť efektivitu a produktivitu zamestnancov, a tým jednoduchšie a rýchlejšie dosahovať žiadané výsledky.

Podľa najnovších štúdií až 85% zamestnancov, ktorí prešli cieleným procesom vzdelávania považuje získané informácie za veľmi prospešné. Z toho 60% ich aj reálne aplikovalo v pracovnom procese ako aj osobnom živote, čo sa odrazilo na zlepšení vzťahov medzi kolegami a s nadriadenými, efektivite pracovného výkonu a tiež schopnosti lepšie zvládať stres, frustráciu a konflikty.